Vulnerable

-I have always wanted to write myself something

Advertisements

Người mới, người cũ và những-người-ở-giữa

Có một câu nói mình rất tâm đắc (câu này chắc ai cũng biết):Everything happens for a reason.Thứ nhất, thái độ sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào hiện tại. Mình thường nghĩ theo mặt tích cực của vấn đề, tức là sau mỗi một thành công hay thất bại, đều luôn rút ra … Continue reading Người mới, người cũ và những-người-ở-giữa